• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Literature, Nut!, Papila ra Conny

Papila ra Conny – Part 1

Eka Vusiwana,

Xo sungula ndza mi xeweta, ni tshemba wena na ndyangu wa ka n’wina ma ha pfukili. Ni tshemba na ku ri mumu wa kwaleno ka N’wa-Mitwa a wu hisi ngopfu… Mina na ha pfukili sweswo xavelela.

Ni kombela ku khomeriwa loko ni hete nkarhi wo leha ni nga ku tsaleli wena munghana, phela se swa tika haleno xilungwini. Sweswi loko ni tsala papila leri, ni tshama ka backroom hala Centurion kusuhi na shopping complex, ni kongome hi rent ya n’wheti na n’wheti, na yona a yi durhi yo bee! Le a xikolweni na ha wisenyana hikuva a swi fambi kahle, se ni tikumele xintirhwananyana la Shoprite ku ri ni kota ku ti hanyisa, kambe mali ya kona a hi yo ni voneni. N’wheti leyi loko a ni nga endlangi pulani (makungu) mayelana na rent, a wu ta twa ku ri na mina se ni malala-pipe.
Hi Sonto na mixo loko ni heta ku hlamba, loko ni languta handle hi fasitere ni vone Mr Valoyi va kongome kamara ya mina; a ni swi tiva ku ri va tela mali ya rent. Ivi ni hatla ni tela hi kungu, ni hluvula xikete lexi a ni mbele ni hatla ni boha thawula la xisutini. “Go go go,” ku vula Tatana Valoyi, lava va nga le ka pension mbuya, se va ake ti-backroom ku va tiendlela swimalani.

“Xana mali liyani ya rent yi lunghekile?”

Hey! Mina Conny ni ti tshamela kwala henhla ka xibedwana, ni pfumela hi xiritwani; “Nghenani malume Valoyi”. It’s better ni bisa wanuna loyi kumbe ni nga pona ku hlongoriwa… Loko ni suka henhla ka mubedwa ni tiwisisa thawula, Tatana Valoyi hi loyi a tsutsumelaku ku khoma thawula ra mina, kumbe wa ni lava – aredzi. Hi loko ni vutisa Tatana Valoyi loko a lava tiya, ni vona mahlo ma yena ma ri bizi na thawula leri a ri wile, ni tiendle i nga ku a ni ri twangi… “Thawula, thawula…” ku huwelela Tatana Valoyi hi rito ro hlevetela, ivi ni n’wu languta hi tihlo leriyani ra ku ni dyi; leswi wanuna a nga na weakness ya xiphambeni, no vona mali leyi a yi khomile ya rent ya la van’wani yi wela ehansi. Ivi ni vona buruku ri kukumukile hala mahlweni, ni ku hi loko ni swi kotile mina nhwana, kambe ni tikhoma ni nga lavi ku lota meno nyama ni nga se yi vona…

Ha, mukhalabya Valoyi a va yimelangi ku rhambiwa, mina ni lo vona muchini wo basuluka wo pfukeriwa se wu humile eka buruku ra Tatana Valoyi, ni ku namuthla ni ta tiva Valoyi hi yexe. Hi loko yi ta ka mina Valoyi yi ni kongomili, yi ni phijaphija ku ri ni wela ka xibhedwana hi nhlana. Namunthla kona ni wele hi Papa – foreplay a swi tikomba ku nga ri swilo leswi va nga swi tolovela kumbe ku swi tiva. “Yimani nyana Malume…” Tatana Valoyi a va yimelangi ni heta ku vulavula,

“Conny, phela u nga ni endli xifanyenetana mina!”
“… yimaninyana ni mi komba swin’wani ka Malume, mina mi nga ni heleli mbilu…” mbilu yi sungula ku bela henhla, ni khoma bavuri leyi a yi vambile ni yi kongomisa enon’weni wa mina,

“Hayi, hayi, kasi n’wana ndi wena u lo yini!!! Loko wo ni luma ni ta ku dlaya hi mavoko,” Valoyi a vula leswi a ri karhi a thlenthlela ndzhaku hi ku chava ku lumiwa 4-5… Ni sungule ni tirhisa ririmi ra mina ku yi swoswa, ni yi nakatsela ni nga se yi nghenisa non’weni; ni twa a ku “aaahhhhhh, aaahhhhhh Khoonnnneeeeee, mihhhhloloooo minnnooooo.” Ivi se ni sungula ku mama hi matimba…

“Phela mi nga bi huwa Malume, va ta swi twa hala handle,” ni lo na vula sweswo ni twa mukhalabya a gomela kunene. Heyi, ni swi vona ku ri Tatana Valoyi a va swi tolovelangi leswi… A swi tekangi nkarhi se muchini se wu sungula ku rhurhumela loko ni nyanya ku mama hi matimba, ni twa mavoko ma Tatana Valoyi ma ni khoma nhloko ku va ti seketela. Ivi ni teka voko ra mina ra xinene ni nghenisa lera sasa-nkambani eka puca ya mina leyi se a yi sungula ku tsakama, kambe ya ha manyekile hi mhaka ku a ni heta ku yi hlamba. Loko ni languta Valoyi xikandzeni ni kuma a pfule nomo mara a pfale mahlo wonge o khongela. Tatana Valoyi a nga ha ni lemukisangi, ni lo twa hi ku tiyisa mavoko ka nhloko ya mina, ni twa muchini wa yena wu vambeka ku tlula mpimo, ha-ha ku tala ku kufumela non’weni wa mina. Ni ringete ku mita hinkwabyo na nantswo wa munyu, kambe byi n’wani a byi xixirika lomu thlelo ka nomo, eish!

Ni teke thawula leriya a ri wele hansi ni sula nomo, ivi ni tlakuka ni tshama henhla ka mubedwa. Loko ni languta Tatana Valoyi a va ha ti seketele hi khumbi, buruku ri ri matsolweni, mahlo wona ma pfariwili va n’wayitela bya ngwenya-nkelenge. “Munhu u kula a va mukhalabya, swin’wani a nge se swi vona. Loko a wu lo rhanga u ni byela kuri u ta ni endla leswi a ni nga ta pfumela. Hmmmm… Se loko ni twa ni swi… ehhh loko ni twa ni swi lava…” loko ni languta Mr Valoyi ni kuma a ri na tingana nyana, a ri karhi a nyumanyuma, hi swona a swi n’wi tsandzisa ku vulavula… Ina, hi la a ni n’wi lava kona mina Conny. Ni lo na swi vonisa leswi, ni vona ku ni fanela ku teka advantage, ni rhanga hi ku wela ndzhaku, ni ganamanyana ni ti khigetela hi swikokola;

“Malume loko ho twanana hi mhaka ya rente ku ri mina ni nga hakeli, leswi swi nga humelela sweswi ku nga va mhaka yintsongo!”

Mahlo ma mukhalabya ma ni languta ku suka nhlokweni ma rhelela na mina, loko ma fika ka xiphambeni xa mina ni vone ma yima. Loko ni ku kelu! Ni languta muchini wa yona, ni vone yi yimisa nhloko ni swi vona ku ri ra vumbirhi kona ni nge poni. Valoyi u nambe a kandiyela buruku hi milenge, a ri hluvula, a ta a ni kongomili… Mina ni hatle ni hluvula xirhangisi xa g-string xa ntima, ni pfula madyi thangha, pho u swi tivaku ku ni ma rhwele he munghana! Hikuva ni vona ku ri se Mukhalabya Valoyi va pfumerile ku ni nge hakeli mali yo tshama, ni pfula mineve ku ri va ta kota ku nghenisa kahle… Loko ni twa muchini wu khumbha puca ya mina, ni swi vona ku ri jhhhhaaaa, Valoyi xi na ncila! Ni twa i nga ku ni nga endla ndlela ni baleka, ivi Valoyi va ku; “ganama kahle phela!” Ivi ni landzela swileriso swa Valoyi. Loko ni tlele, ni twa muchini wa Valoyi wu nghena, wu thlantha mineve leyi a yi tsakamile, ni twa puca yi tshavatana… Valoyi se a va hefemulela ehenhla va kha va ni khunyetela. Ni lo twa a dliva swin’wana endzeni ka mina, ni sungula ku khunyetela, se a swi endla i nga ku ha phikizana na Tatana Valoyi.

Ni twa swi nyakalanyana, kambe leswi a ni swi twa epuceni a swi hlamuseleki, muchini a wu xitatile xiphambeni xa mina. Leswi a ku ri khale ni nga si ghadiwa hi mhaka ya ku a ni chava ku nyika vafana va le Pitori, ni ku ni vekela Khazamula wa mina ekaya eka N’wa-Mitwa, namunthla ni hlangane na swona swa ku tlula swa Khazamula… Loko ni languta Valoyi va ri karhi va tsipa-tsipa na matihlo, ni twa muchini wu dzinginika-dzinginika, ni twa i nga ku Valoyi va lava ku humesa madleke… kambe ya nga ti, swi endle tano ko talanyana. Mukhava a wu ri karhi wu hatimela, va dzuka na nyuku mombweni, wun’wana wu dzuka kunene… ivi ni twa ku ri se yi sungula leswiyani swo ninginika (vibration), hala ni twa ku na mina ni le kusuhi; ni vona xikandza xa Valoyi xi cinca-cinca, muchini wu hisa, mineve yi damarhela muchini wa Valoyi, ni swi vona ku ri se ko dukuriwa – ni twa ku kufumela ka madleke ya Valoyi… Va bokoloka Valoyi, va ni manya mavele na mina ni va manya xisuti hi milenge leyi a yi va damarhelile; ivi hi wela kwala mubedweni yi ri endzeni, ni twa i nga ku ku ba mbilu eka puca ya mina, muchini wu karhi wu endla leswiyani swo kumedza-kumedza…

Ntsheko (Celphone) ya Valoyi nga ku a yi swi vona, na yona yo sungula ku rila. Valoyi a thamuka, a languta ku ri i mani a fonaku, a heta a tlokola. Hi luya Valoyi a hatlisaku ku mbala buruku hi voko rin’we, lerin’wani a khome Phone ya kwe. Mukhalabya u hume a nga lelangi na mali leyi a yi wele hansi a nga ha rholelangi. Ha! Joni ra vava, ra tirheliwa, hi dyisa na vakhalabya munghanoo! Ni lo na rholela mali liya, ni lotlela nyangwa ni titlelela, ni ku loko o vuya a ku u lava mali a ni nga pfuli… A ni ta swi endlisa ku yini wena Vusiwana munghana wa mina? Hi rona rihanyo ra kona ra la Joni, ku ri ni nga hakeli rent ni ta fanela ku tshama ni dyiwa hi mukhalabya Valoyi…

Ni kombela u rungula maxaka na vanghana va mina kwaleno ka N’wa-Mitwa.

Munghana wa wena wa ntiyiso,

Constance Chauke

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.