• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Daily Xitsonga

212 Beautiful Tsonga Baby Names

Hi Xitsonga, a name is a statement, instruction or a reminder to the individual, family, clan, ethnic group, and race; however, other names are honorary, symbolic and ancestral. We also have ancient names which we are still to verify their meanings; these names are in Mbai, Karanga, Lenge, etc.

MAVITO MA XITSONGA – A TO Y

[A]

 1. Ahlulani – Male. Separate (The Good from the Bad)
 2. Alani – Male. Refuse/Reject (The Bad)
 3. Amukelani – Unisex. Accept/Recognize
 4. Amukelo – Unisex. Acceptance
 5. Akani – Male. Build
 6. Andzisa – Unisex. Multiply (The Good)
 7. Andzani – Unisex. Grow (In Numbers)
 8. Andzisani – Unisex. Multiply (The Good)
 9. Andziso – Unisex. Growth

[B]

 1. Basani – Female. Be Pure
 2. Basambilu – Female. Pure Hearted
 3. Bombisani – Female. Adorn

[C]

 1. Chavani – Male. Be Afraid (of the Bad)
 2. Cukumetani – Male. Throw Away (The Bad)

 [D]

 1. Danisa – Female. Shame (The Enemy)
 2. Dzunani – Male. Be Proud
 3. Dzunisani – Unisex. Praise
 4. Dyondzani – Male. Learn
 5. Drondro (Dyondzo) – Unisex. Pool of Knowledge

[E]

 1. Endlani – Unisex. Deed
 2. Engetelo – Unisex. Addition (of Goodness)
 3. Entelo – Unisex. Depth
 4. Enelo – Female. Content

[F]

 1. Fanisa – Female. Be Exemplary
 2. Felani – Unisex. The One Worth Dying For
 3. Fikani – Male. Reach (a Higher Level)
 4. Fumani – Unisex. Be Wealthy
 5. Fundzhani – Male. Give Royal Respect
 6. Funungulo – Unisex. Revelation

[G]

 • Gavaza – Female. One who dresses elegantly

[H]

 1. Hanyani – Male. Live Long
 2. Hetisani – Unisex. Finish (What We Started)
 3. Hintekani – Female. Strive
 4. Hlamalani – Unisex. Wonder
 5. Hlanganani – Male. Unite
 6. Hlawulani – Unisex. Choose (The Right Path)
 7. Hlawuleka – Unisex. Chosen/ Perfect
 8. Hlayisani – Unisex. Protect
 9. Hlayiseka – Male. Be Safe
 10. Hlekani – Unisex. Laugh (The Hardship Has Ended)
 11. Hlengani – Unisex. Gather
 12. Hlomani – Male. Arm Yourselves
 13. Hlori – Female. Wonder
 14. Hlulani – Unisex. Be Victorious
 15. Horisani – Female. Heal
 16. Hlongavi – Unisex. The One Who Cannot be Enslaved

[K]

 1. Kambani – Male. Seek
 2. Kanelani – Female. Engage
 3. Katekani – Female. Be Blessed
 4. Khana – Female. Victory Dance
 5. Khensani – Unisex. Give Thanks
 6. Khomeleni – Unisex. Forgive
 7. Khongelani – Unisex. Pray
 8. Khinkhi – Unisex. Eventful
 9. Kotani – Male. Accomplish
 10. Kurisani – Female. Raise
 11. Kulani – Unisex. Grow
 12. Kurhula – Male. Peace

[L]

 1. Landzani – Unisex. Follow
 2. Langutani – Unisex. Behold
 3. Lavani – Male. Pursuit
 4. Lulama – Female. Be Righteous
 5. Luleka – Male. Correct The Way
 6. Lwandle – Unisex. Sea
 7. Langavi – Unisex. Flame

[M]

 1. Mahlori – Unisex. Wonders
 2. Makhanani – Female. Ever Happy
 3. Makungu – Unisex. Plan
 4. Marito – Female. Words
 5. Masana – Female. Morning Sunshine
 6. Masingita – Female. Miracles
 7. Masungulo – Unisex. Beginnings
 8. Matimba – Unisex. Power/Strength
 9. Matimu – Unisex. History made
 10. Mbhoni – Female. Witness
 11. Mbhuri – Female. Beautiful
 12. Mfanelo – Unisex. Noble Duty
 13. Mheho – Unisex. Direction
 14. Mikateko – Female. Blessings
 15. Miyelani – Unisex. Be Serene
 16. Mixo – Unisex. Dawn/Morning
 17. Mpfumelo – Female. Bond
 18. Mpimo – Unisex. Dimension/Measure
 19. Muhluri – Unisex. Victor
 20. Mulweri – Male. Defender/Protector
 21. Murisi – Male. Shepherd
 22. Musa – Unisex. Kindness
 23. Muvumbi / Mumbi – Unisex. Creator
 24. Murhi – Unisex. Cure (of Sorrow)
 25. Muvangi – Unisex. Trigger
 26. Munene – Male. Upright/ Righteous
 27. Masasani – Unisex. Helper
 28. Mutsemi – Male. The One Who Parts Evil
 29. Mongo – Male. Prime

[N]

 1. Ndzalama – Female. Emerald
 2. Ndzalo – Unisex. Abundance
 3. Neha – Female. Offer
 4. Nganakani – Male. Prince
 5. Nganakati – Female. Princess
 6. Nchamani – Unisex. The One Who Fears No One
 1. Nkulo – Unisex. Growth
 2. Nhlalala – Female. Honey Bird
 3. Nhlaluko – Male. Across The River (Victory)
 4. Nhlamulo – Unisex. Solution
 5. Nhlawuleko – Unisex. Chosen
 6. Nhlelo – Male. Selection
 7. Nhlengelo – Male. Sum (of Fortune/Goodness)
 8. Nhlengo – Male. Rally
 9. Nhleko – Unisex. Season of Laughter
 10. Nhlohlotelo – Unisex. Inspiration
 11. Nhlovo – Female. Autumn
 12. Nhluvuko – Unisex. Progress
 13. Njombo – Unisex. Luck
 14. Nkateko – Unisex. Lucky
 15. Nkavelo – Male. Our Share
 16. Nkoka – Male. Value/Worth
 17. Nkorwiso – Unisex. Satisfaction
 18. Ntlakuso – Female. Glory
 19. Nonisa – Female. Enrich
 20. Nsaseko – Female. Beauty
 21. Nseketelo – Unisex. Support
 22. Nsika – Male. Pillar/Strong Man
 23. Nsoma – Female. Family Anchor
 24. Nsovo – Unisex. Compassion/Mercy
 25. Nsuku – Unisex. Golden
 26. Ntivo – Unisex. Knowledge
 27. Ntiyiso – Unisex. Truth
 28. Ntsako – Unisex. Happiness
 29. Ntsakelo – Female. Gladness
 30. Ntsakisi – Female. Source of Happiness
 31. Ntsakiso – Female. Make Happy
 32. Ntsetselelo – Unisex. Mercy
 33. Ntshembo – Unisex. Faith/Trust
 34. Ntshovelo – Unisex. Harvest
 35. Ntshuxeko – Unisex. Freedom
 36. Ntsumi – Unisex. Angel
 37. Ntwelo – Female. Compassion
 38. Nyeleti – Female. Star
 39. Nyingiso – Unisex. Attention
 40. Nyiko – Unisex. Gift
 41. Nyoxana – Unisex. Excitement/ Joy
 42. N’wayitelo – Female. Smile

[P]

 1. Pfukani – Unisex. Rise
 2. Pfumelani – Unisex. Believe
 3. Pfunani – Female. Help
 4. Ponani – Female. Live To Tell The Tale
 5. Ponisa – Female. Deliver (From The Enemy)
 6. Pfumu – Unisex. Supremacy

[R]

 1. Rhandzu – Female. Lovely
 2. Rhangani – Male. Be The Pioneer
 3. Rhulani – Unisex. Be Peaceful
 4. Rifumu – Male. Wealth
 5. Rimukani – Female. Remember
 6. Rindzela – Unisex. Expect (Something Good)
 7. Ringeta – Unisex. Keep Trying
 8. Ripfumelo – Female. Belief
 9. Risima – Unisex. Value
 10. Risimati – Male. Valuable
 11. Risuna – Female. Pleasant Scent
 12. Rito – Unisex. Voice of Honour
 13. Rivoningo – Female. Light

[S]

 1. Sana – Female. Warm Sunray
 2. Sarisa – Female. Bid Farewell
 3. Saseka – Female. Beauty
 4. Sasekisa – Female. Beautify
 5. Sisimuka – Female. Rise
 6. Singila – Female. Nurture
 7. Saleleni – Unisex. Remainder

 [T]

 1. Teka – Male. Grasp
 2. Tengisa – Female. Purify
 3. Tintswalo – Female. Grace
 4. Tinyiko – Unisex. Gifts
 5. Tirhani – Unisex. Work Together
 6. Tiyisela – Unisex. Endure
 7. Tiyiselani – Unisex. Have Endurance
 8. Tlangelani – Unisex. Rejoice
 9. Tsakani – Unisex. Be Happy
 10. Tenga – Unisex. Be Tranquil
 11. Tshikani – Unisex. Leave (The Wrong Ways)
 12. Twelani – Female. Have compassion
 13. Tsundzuka – Unisex. Remember

[V]

 1. Vangama – Female. Shine Bright / Dazzle
 2. Vonani – Unisex. Behold
 3. Vukona – Female. Presence
 4. Vukosi – Male. Royalty
 5. Vulani – Unisex. Speak Volumes
 6. Vulombe – Female. Honey
 7. Vurhonga – Unisex. East/Dawn
 8. Vutivi – Female. Knowledge
 9. Vutlhari – Unisex. Wisdom
 10. Vutsonga – Unisex. East/Dawn
 11. Vuxa – Female. Dawn
 12. Vutomi – Unisex. Life

[W]

 1. Welani – Female. Cross the River (Conquer Obstacles)
 2. Wisani – Female. Rest
 3. Werhu – Unisex. Ours

[X]

 1. Xiavelo – Female. Share
 2. Xichavo – Female. Respect
 3. Xihiwa – Female. Gift
 4. Xihlengo – Female. Honey Comb
 5. Xisungulo – Unisex. The Beginning
 6. Xihlamariso – Unisex. Surprise
 7. Xikombiso – Unisex. Example
 8. Xilaveko – Female. Need
 9. Xilombe – Unisex. Sweet Voice
 10. Xiluva – Female. Flower
 11. Xiluvelo – Unisex. Throne / Shrine
 12. Xitshembiso – Unisex. Promise
 13. Xivono – Unisex. Vision
 14. Xongela – Male. Defend (Stand Up For The Weak)
 15. Xongisa – Female. Beautify

[Y]

 1. Yinhla – Male. Cornerstone
 2. Yerhu – Unisex. Ours

Help us grow this database and share the names of your family members which did not make the list.


 
Previous ArticleNext Article

72 Comments

 1. Sagwata – Present added to bride price and given to the pride

  Sagwadi – Gift

  Nkutsulo – The cleanser

   
 2. Im a Xhosa impregnated by a ndawu guy and I realy want to name my child with a meaningful name please help me choose a perfect name coz I don’t know if Tsonga clan and ndawus are the same or not …please help guys

   
 3. Nhlambeto -royal dish
  Kwetsima -holy
  Shalati-rarely beautiful flower that contains spiritual power
  Xihlovo-well of water

   
 4. I mhaka ya kahle swinene ku nyika tinhlamuselo ta mavito ya Vatsonga. Ndza ha ri ni mavito lama ndzi tikelaka ku tiva leswaku ma vula yini? Khazamula, Masenyani Phoseka, Tsatsawani Kiyasi sweswosweswo.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.