• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Entertainment, Interviews

Mbhurisano wa hina na N’watinjamba, Lady Shiks

Hi ve na nkateko wo burisana na Lady Shiks, na a nga se dhuma a nga ha fikeleleki.

VIVMAG: Xana Lady Shiks i mani?
LADY SHIKS: Lady Shicks i Dyondzo Gift Shikwambane, wansati wa malembe ya 25. Ndzi manana eka jaha rin’we leri nga na malembe mambirhi. Ndzi n’wana wa vu24 eka 26 wa vana va Tatana, ndzi n’wana wa vumbirhi eka manana wa vana vanharhu.

VIVMAG: Vutshila lebyi, bya ku va N’watinjamba (DJ), u byi dyondze kwi?
LADY SHIKS: Vutshila lebyi, ndzi byi dyondze eSoul Candy Institution of Music, hi lembe ra 2013.

VIVMAG: Xana i va mani vanhu lava nga va na nkucetelo, kumbe nhlohlotelo eka wena tani hi DJ waxisati?
LADY SHIKS: Ndzi kulele eka munti lowu a hi hanya hi vunanga, Tata wa mina a ku ri n’wamabindzu loyi a ri na bindzu ra vuhungaselo, mana wa mina a yimbelela eka ntlawa wa nsini ya ndhuma ya vunanga bya Xitsonga, ndzi vula nkulukumba H.W. Makhuvele. Swin’wani swa kona swi nga va swi huma eka yena. Nakambe ndzi munhu wo rhandza xiya-ni-moya, swo tala ndzi swi dyondze hi ku swi yingisela, loko ndzi ri eUniversity, i swilo leswi a hi hungasa hi swona lero i ntolovelo lowu wu nga kusuhi na mbilu.

VIVMAG: U tlanga ngopfu vunanga bya njhani?
LADY SHIKS: Ndzi tlanga vunanga bya House

VIVMAG: Ku nga ri khale, a wu rhambiwe ku ya tlanga le Coconuts, club leyikulu ngopfu eMaputo, wa nga hi byela ku ku humelele yini?
LADY SHIKS: Rirhandzu ri tele ngopfu eka varikwerhu va tiko ra Mozambique, rirhandzu leri va nga ndzi komba rona ri kule ku tlula leri ndzi nga suka ndzi ri siya tani hi DJ, swo tala leswi nga humelela hi leswi a ndzi nga swi ehleketelelangi. Ndzi kume nseketelo wu kulu ngopfu ku suka eka varikwerhu eMozambique.

VIVMAG: A swi ri njhani ku tikuma u tlanga le Coconuts? Na swona, vanhu a va hlamula njhani loko u ri ka Deck?
LADY SHIKS: A swi tsakisa swinene ku tikuma ndzi ri un’wani wa vanhu lava a va tsakisa ntshungu, ku hlamala ku tshama ku ri kona vo tala a va tsakela ku teka swifaniso na mina, na ku ndzi vutisa leswaku ndzi swi kota njhani ku endla vutshila byo tani ndzi ri wansati.

VIVMAG: Ku na vunanga lebyi u nga byi kandziyisa?
LADY SHIKS: E-e, a byi kona kambe i swilo leswi ndzi nga ku swi endleni hinkarhi lowu.

VIVMAG: Norho wa wena, tani hi DJ wa xisati, hi wihi?
LADY SHIKS: Norho wa mina, i ku tikuma ndzi ri un’wani wa vanhu lava va nga ta vulavuriwa hi munhu un’wani na un’wani eka misava hinkwayo, ku nga ri na xivutiso exikarhi, xikombiso hambi no byela n’wana ntsongo ku ku na Beyonce a nge hlamali, hikuva Beyonce i munhu loyi a tivakaku emisaveni. Xin’wani i ku tikuma ndzi ri wansati loyi a fambaku matiko hi ku hambana hambana ndzi ri karhi ndzi ya tlanga vunanga. Hi ku vunanga byi vulavula ku tlula marito.

VIVMAG: Wa swi veketela nganakati. Ina ka, handle ka le Coconuts, u tshama u tlanga ehandle ka tiko ra Afrika Dzonga?
LADY SHIKS: Ina, lembe ra ku hundza ndzi tlange eLesotho, Maseru, eka Club leyi vitaniwaku Ha-Pita

VIVMAG: Byi njhani vumundzuku bya vunanga bya Xitsonga, hi ku angarhela?
LADY SHIKS: Ndza tinyungubyisa ku famba tindzhawo to hambana ndzi twa vanhu va tlanga vunanga bya Xitsonga hinkwako, Xitsonga xi na ntikelo, hi xona xi twalaku tindzhawo to tala. Hikwalaho, ndzi nga vula handle ko kanakana ku, vumundzuku bya vunanga bya Xitsonga bya vangama.

VIVMAG: Loko u nga ri e xitikweni (deck), u endla yini?
LADY SHIKS: Ndzi va ndzi ya entirhweni eka yin’wani ya tifeme to endla gezi, ndzi un’wani loyi a nga dyondzela vubasisi bya mati (BSc Water and Sanitation) eka Univhesithi ya N’walungu (University of Limpopo)

VIVMAG: Mubasisi wa mati, a tlhe a basisa vunanga, ku xonga ka swona. Mhaka ya ku va DJ, yi toloveleke ngopfu ku va yi endliwa hi vaxinuna, xana eka wena a swi ku tikiseli eka vuxaka bya wena na murhandzani wa wena?
LADY SHIKS: E-e rendzo ra mina ra vutomi ri fambisana na munhu loyi a twisiseka ntirho wa mina.

VIVMAG: Xana u yingisela vunanga bya va mani?
LADY SHIKS: Ndzi yingisela vunanga bya Russian Army, Hlamalani, Hangalasa, Sinach (Gospel), Lady Zamar, Alicia Keys, Beyonce, The Soil, Zonke na van’wani vo tala.

VIVMAG: Lady Shiks, u nga va byela yini vantshwa lava nga varhandzi kumbe valendzeri va wena?
LADY SHIKS: Varhandzi, Valandzeri, na Vaseketeri va mina, ndzi ri eka n’wina:
Dyondzo i xithlangu xa vutomi. Rhangisani Dyondzo, Nyiko ya ntiyiso a yi tsutsumi, yi ta ku kuma u dyondzekini.

VIVMAG: U nga vula yini hi vantshwa lava weriweke hi ndzingo wo va mahlonga ma swidzidziharisi?
LADY SHIKS: Swidzidziharisi swi teka swivumbiwa swa Xikwembu, hikuva Xikwembu xi hi vumbile ku fana na xona, lero wena u onha xivumbiwa xa Xikwembu.

VIVMAG: Hi nga rindzela yini eka Lady Shiks lembe leri?
LADY SHIKS: Mi nga rindzela nkandziyiso wa vunanga, na ku ya tlanga eka tiko ra Botswana hi September.

VIVMAG: Hi kombela rito ro hetelela.
LADY SHIKS: Rendzo ranga ra vutomi, i dyondzo…

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.