• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Literature, Short Stories

Mikhongele madlayisani

Ku hava valanguteri…

Madzana-ndzana u nga yisa ya khuluke na vembe ya wela elwande ra Vutsonga. Leswiya u nga yima u ambale nguvu ya mavunguvungu, yena a ambale leyo basa ku fana na ntsumi, ho hlambanyisa. Loko u tshamile u nga se vuta, a wu ba kulungwana i ku wena exihlobyeni xa vutomi a wu nge ngheni hikuva bibele a yi pfumeli; u te u ta nghena ntsena loko u vuyise mati.

A va ku byela lavo tiva nhwana leswaku xihlovo xa kwe xihlambela hi va matiko, na swona hambi ko fika vakhaphi va le tilweni va nge swikoti ku xibasisa xihlovo. Loko wena u ri karhi u yimbelela “hozana hallelujah”, yena a ri lomo emalawini va ri karhi va hlambela xihlovo. Enhangeni a wu tiva leswaku ku ta tlhavula wena, kasi nhanga va tlhavule khale.

Nhangani ya masiku lawa yi tiva hi vatluti, na swona Kwa tomi a nga tiviwi hi lavo rila… 

A ta ku yini nhwana wa vanhu, hikuva na loko a ri ka wena, a wu fanele u khisamela xikwembu xa Israele u nga se nghenisa nenge exihlobyeni.

Mikhongele madlayisani!

Image source: nakedpastor.com

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.