• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Entertainment

2016 Radio Stats: MLFM drops numbers, GCR tops national mobile listenership

Vhiki leri nga hundza, va Hubyana ya Ndzavisiso wa Vuhaxi, ku nga Broadcast Research Council (BRC), va paluxe tinhlayo leti kombaka swiyimo swa switichi swa swiya-ni-moya eka vuyingiseri. Tinhlayo leti, ti komba hi laha vayingiseri va Afrika Dzonga va yingiselaka ha kona.

Ukhozi FM, ka ha ri xitichi lexi yingiseriwaka ngopfu. Kasi Munghana Lonene FM (MLFM) yi tsandzekile ku nghena hambi eka switichi swa khume swa le henhla (Top 10) swa laha tikweni. Switichi swo fana na Thobela FM, Motsweding FM na Metro FM swi lahlekeriwe hi vayingiseri vo nyawula. Kasi switichi swo fana na Ikwekwezi FM swi engetele nhlayo ya vayingiseri.

Hi ku ya hi va ka BRC, switichi swa vuhaxi swa khume, leswi yingiseriwaka ngopfu hi leswi:

  1. Ukhozi FM – 7, 294, 000
  2. Umhlobo Wenene FM – 5, 208, 000
  3. Metro FM – 3, 968, 000
  4. Lesedi FM – 3, 440, 000
  5. Thobela FM – 2, 819, 000
  6. Motsweding FM – 2, 640, 000
  7. RSG – 1, 488, 000
  8. Gagasi FM – 1, 408, 000
  9. Jacaranda FM – 1, 325, 000
  10. Ikwekwezi FM – 1, 294, 000

Kasi MLFM hi yona yi rhangelaka ntlawa wa khume leya vumbirhi, etikweni hinkwaro, na swona hi xona xitichi xo haxa hi Xitsonga lexi yingiseriwaka ngopfu.

11. Munghana Lonene FM – 1,020, 000

Lembe ra n’wexemu, MLMF a yi tsutsuma kwalomuya ka 1, 185, 000 wa vayingiseri. Nhlayo ya lembe leri, yi komba ku hunguteka ka vuyingiseri hi kwalomuya ka 165 000 wa vayingiseri.

Tinhlayo ta switichi swin’wani leswi haxaka na hi ririmi ra Xitsonga, kumbe leswi nga na vayingiseri va Vatsonga emigangeni ya swona, swi yime hi ndlela leyi:

#14 Ligwalagwala FM – 947 000
#17 Phalaphala FM – 838 000
#24 Capricorn FM – 473 000
#108 Alex FM – 44 000
#192 Maputaland CR FM – 51 000
#223 Giyani Community Radio FM – 97 000
#224 Mala FM – 95 000
#228 Phalaborwa FM – 61 000
#230 Energy FM – 57 000
#234 Hlanganani FM – 41 000

GCR FM, leyi haxaka na yi ri eGiyani, yi kume xiyimo xo sungula etikweni hinkwaro ra Afrika Dzonga, loko ku hlayiwa vayingiseri lava yingiselaka swi-ya-ni-moya na va tirhisa mintsheko (cellphones).

Leyi i mhaka yo tsakisa, tani hi ku, GCR a hi khale na yi simekiwile.

Image Source: brcsa.org.za

 
Previous ArticleNext Article

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.