• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Health, Lifestyle, Mapha!

Nkoka wa Nkaka

Hi Xitsonga i Nkaka
Hi English i Balsam Pear
Ivi scientific name ku va Momordica Balsamina L

Ximilani xa nkaka i khale ngopfu xi tirhisiwa la tikweni-nkulu ra Afrika eka tinxaka hinkwato hi ku angarhela, ku katsa na le rixakeni ra Vatsonga. Nkaka i ximilani xa lexi kumekaka enhoveni, na le makaya. Xi mila hi xoxe, na swona xa byariwa hi vunyingi, hi xikongomelo xa bindzu. Matluka ma nkaka, mihandzu ya nkaka (Tihaka) na tinyungu ta nkanka, swa tirhisiwa tani hi xixevo, kumbe tani hi murhi.

Nkaka, wu na swihlawulekisi leswi wu endlaka wu va na nkoka ngopfu;

  • Nhlaka wo tiyisa miri (Resin)
  • Nsivela-xitsongwatsongwani (Anti-Bacterial, Anti-Viral)
  • Nsivela Vuvabyi bya Mbilu
  • Rihisa-furha (Anti-obesity)
  • Ntamu (Energy)
  • Ntiyisa-rhambu (Calcium) na swin’wani swo tala ngopfu.

Nkaka wu pfuna ngopfu eka mhaka yo mbilu na tiyinso swi va swi ri kahle, hikokwalaho ka “Potassium” leyi nga tala ngopfu eka nkaka. Ndzawulo ya Rihanyo Emisaveni (WHO) yi bumabumela no themendhela nkaka tani hi ximilani lexi nyikaka mpfuno ngopfu eka vanhu. Loko u tseleka, u nwa hi mati ya kona, mati ya nkaka ya swi kota ku tiyisa miri, ku vuyerisa ngati na ku basisa tiyinso, nakambe mati ya nkaka ya swi kota ku endla endzeni ku nga ha bohani. Eka vaxisati lava nga eku mamiseni, nkaka wu pfuna ku engetela mafi, ku nga ri mafi ntsena, kambe mafi yo fuwa swinene, leswi endlaka na xihlangi xi vuyeriwa. Nkaka wa swi kota ku sivela, na ku hunguta vukarhi bya vuvabyi bya chukele.

Ximilani lexi, se xa tirhisiwa na hi vanhu va matiko mambe, ku katsa va le Europe na le America, loko va ta va va lemuke nkoka wa xona. Vatsonga va ka hina, swi na nkoka ku munti un’wani na un’wani wu ri na ximilani lexi, xi na nkoka ngopfu.

Image source:  flickr.com

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.