• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Matimu, Tinxaka ta Vutsonga

MLFM removes “Vatsonga/Machangani” from their website after public pressure

Handle ka guwa yo chavisa, va Munghana Lonene FM va boheki ku lulamisa no susa vito ra “Vatsonga/Machangani” eka ntumani (ritseve) wa xitichi. Leswi swi ta endzhaku ka swivilelo swo hlaya ku pfa eka vayingiseli va xiyanimoya lava ku nga Vatsonga, swivelelo swa vona swi kongomi eka vakulukumba va vurhangeli bya Munghana Lonene FM, xikan’we na le ka Lawrence Ubisi. Munghana Lonene FM yi hehliwe hiku pfilunganya no rhukana rixaka-nkulu ra Vatsonga hi ku tlakusa mfumu xivongo wa ka Nxumalo ehenhleni ka tinxaka tin’wani ta Vutsonga.

Nhlamulo ya Munghana Lonene FM ya tsalwa ra hina ra; Why does Munghana Lonene FM insist on labeling us as “Vatsonga-Machangani”?

Va makomba-ndlela va ve va pfumela nandzu handle ko titshikelela. Munghana Lonene FM yi na malembe yi kha yi lahlekisa rixaka, handle ko twisisa no chava switandzhaku swo vitana rixaka ra Vatsonga hi vito ra “Vatsonga/Machangani”, kumbe ku vitana ririmi ra Xitsonga ku i Xichangani.

Hina na va ka Munghana  Lonene FM, xikan’we na mfumu wa Afrika-Dzonga, ha pfumelelana ku rixaka ra hina i Vatsonga, hi valavula Xitsonga. Kambe, swi hoxekini ku vitana rixaka-nkulu ra tinxaka ta makume-mune hi vito ra ntlawa un’we, ku endla sweswo i ku pfilunganya no lahlekisa vanhu; a hi Vatsonga hinkwavo ku nga Machangani.

Hi ta rhandza ku khensa vurhangeli bya Lawrence Ubisi eku lulamiseni swihoxo swa malembe ku pfa eka xiyanimoya xa Munghana Lonene FM. Ndzulamiso wa muxaka lowu, hi ko ku “komba ndlela””, lexi xi nga sala i ku yirisa vahaxi ku vita rixaka hi mavito ya miganga ya vona, Vutsonga byikulu.

Avuxeni.

 
Previous ArticleNext Article

2 Comments

 1. pfunani. ndzi lava risimu ra Sabatha nwa-mafemani. ndzi ringete ku downloader but all the downloads im getting ti ndzi nyika risimu ro tlangela a hansi. swi languteka wonge volume yile hansi.

   
 2. Loko swita emhakeni leyi ku xuxiwaka ha yona laha ka link leyi, swiva swi ndzi tikela swinene ku tiva ku, entiyisweni lowu heleleke “Mutsonga” i yini?

  Kuna rixaka hala tlhelo kuna ndzimi?

  Xana Mutsonga swivula yini? Nakona, Muchangani swivula yini?

  Halenu ka hina, eMusambiki kumbe Mozambique, kuna tindzimi leti na tona ti tivulaka “Xitsonga” emavulavulelweni ya tona. Hi xikombiso: Xironga na Bitonga. Tindzimi leti a ti fani kumbe ku yelana ngopfu emavulavulelweni ya tona! Xivutiso iku: Entiyisweni xitsonga i yini? kumbe swivula yini?

  Loko tsalwa ra Lourence Ubisi ri vulavula hi ku katsiwa ka tindzimi ta Matsonga ku hambana hambana ka tona eka ntlawa “Xitsonga”, xana vava va katsa na leti ta halenu Mozambique?

  Loko hi dyondza eka matimu ya tindzimi ta halenu kaya, Musambiki, hi kuma lesaku kuna mintlawa yinarhu leyi un’we na un’we wukatsaka tindzimi tinwana hikuya hi miganga ni mavulavulelo ya tona kambe xifumu, mintlawa yaleyo a yi vitaniwi (Dialect) Tindzimi (Language). Xikombiso: “Tsonga, Tonga” e dzongeni wa tiko ra Mozambique yi katsa tindzimi tale dzongeni ha kambiri to tani hi: Xichangana/e/i, Xironga, Xitshwa, Xicope/Xichope, Bitonga (Xinyambane) swivulaka Xitsonga.

  Exikarhi ka tiko hi kuma ntlawa lowu vitaniwaka Chewa/Xewa, lowu hi khambi ra wona wu katsaka tindzimi leti yelanaka to tani hi: Xisena, Xichona/shona, Xindawu/ndau, Xinyungwe/nhungue,… Kuve enwalungwini wa tiko hi kuma ntlawa wa “Xilomwe/lomwe” lowu wu katsaka tindzimi leti yelanakanyana to tani hi: Xikhuwa/Makuwa/macua, Xiswahil/swahil, Xijawo/Yao, Xichwabo/chabo xale Zambezia (Xikarhi ka tiko), ni tinwana.

  Xitlhanya-nlhoko xexo haleno kaya na kona xive kona kambe, onge ku tirhisiwe ngopfu popularity ya ndzimi yo karhi, ni ku yelana ka mavulavulelo a kuva ku chiwa kumbe ku hlawula yin’we ndzimi kuva officially yiva yona yi registiwaka swanga hi ndzimi leyi fanelaka ku dyondzisiwa nale swikolweni.

  eka vatshwa ku vuriwa leswaku na na vamhandla. eka machangani ku vuliwa leswaku ku na vahlenhwe ni vakhambani…

  Se n’wina koseno Afrika Dzonga swi ta hi kwihi leswo tivitana mastonga ivi mi xandza xichangani kuri ku mavulavulelo ma fana?

  Sochanghane, loko a fika haleni dzongeni wa Limpopo, na voNkomati, Gaza, ikume Matsonga. Vanhu vale Dzongeni kumbe Vadzonga. Se Xitsonga lexo hi xolexi xa xin’we na Xironga kumbe na Bitonga? hikuva hinkwaswo swivula Dzonga. Machangani swivula valandzeri va Sochanghane, Manikusi. Xichangani indzimi ya Valandzeri va Sochanghani ku fana na Xizulu ku nga ndzimi ya valandzeri va Chaka Zulu, lava vitaniwaka Mazulu.

  Xana hi yi gimeta njani mhaka leyi?

  Hi Matsonga kumbe hi Machangani? hi vulavula Xitsonga kumbe hi vulavula Xichangani? Ntiyiso wuna mani hikuva vale Limpopo na va halenu dzongeni wa Mozambique hi van’we?

  Hlamulani matsonga.

  JK

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.