• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Bantu Lyrics, Entertainment, Matimu

#TsongaClassic – Dadinya (Dadinha) ya Joaquim Makwakwa

Vuswikoti bya mufi Joaquim Maxiyani Makwakwa, eka tirhiselo ra ririmi, a byi kanakaniwi. A ku ri munhu wo tsala tinsimu ta ririmi ro dzika. Risimu ra Dadinya, eka hungu-henhla, ri vulavula hi laha Makwakwa a a nga teka ririhandzu ra yena ra yena a nyika Dadinya. Kambe Dadinya wa nwa, a tlhe a dzaha timbangi, ivi a tlhandleka hi ku tsandzeka ku tikhoma. Makwakwa wa ringeta ku lulamisa hanyelo ra Dadinya, rirhandzu ku nga rirhandzu, kambe Dadinya wa ala ku tshika hanyelo ro homboloka. Kambe eka Hungu-hansi, risimu leri ri vulavula hi laha Makwakwa (tani hi n’wana wa tiko) a vilerisiwaka hi kona, eka endlelo ra varhangeri, lava va fanisiwaka na Dadinya. Kanene, mfumu wa Musambiki wu ri twisisile hungu leri, hi swona swi nga endla risimu ra Dadinya ri yirisiwa eka switichi swa radio swa mfumu. Kambe etikweni, Dadinya a ku ri risimu ro kombisa ku vilela.

Dadinya

A lirhandzu lo hamba ni magupela yoo!
La vavisa lirhandzu lelo
La ondzisa lirhandzu lelo
I ku tixavisa

A lirhandzu lo hamba ni majampani yoo!
La vavisa lirhandzu lelo
La ondzisa lirhandzu lelo
I ku tixavisa

Ndzi rhandzane na ntombhi
Ya ka Hlama-nkulu
Yo tshama kusuhi ni Beira–Mar
Hi ku yi vona ku tshamiseka
Ndzi ku i ya maswula kasi ndzo tixavisa

Ndzi rhandzane na ntombhi
Ya ka Hlama-nkulu
Yo tshama kusuhi ni Beira–Mar
Hi ku yi vona ku a ku zenya
Ni ku i ya maswula
Kasi seni se ndzo tidlaya

Dadinya yoo, Dadinya ntombhi
Dadinya N’waMandlati wa mbilu yanga
Swa ni hlamalisa
Ku a ta kandzisa ku yini vukati

Ndzi li Dadinya
Dadinya himpela
Dadinya N’waMandlati wa mbilu yanga
Swa ni hlamalisa
Ku a ta kandzisa ku yini vukati

Vatswali va mu tsandze ku mu laya
A tshika ku phuza, ni timbangi ni vugelegele
Eix!
Swa ondzisa ku rhandza wo tani
I ku tixavisa

Hambi vatswali va n’u tsandze ku mu laya
A tshika gwala, ni timbangi ni vugelegele
Eix!
Swa ondzisa ku rhandza wo tani
I ku tixavisa

Na mina ni zamile ku va pfuna ku mu laya
Ni mu tsandziki
Ndzi mu banyana
Ndzi mu khavanyana
Swo fanana
Ndzi wo hlongola mbyana hi rhambu

Na mina ni zamile ku va pfuna ku mu laya
Ni mu tsandziki
Ndzi mu banyana
Ndzi mu khavanyana
Swo fanana
Ndzi wo hlongola mbyana hi rhambu

Dadinya
Adelaide
Oh Dadinya
[x5]

Tlhelisa lirhandzu la mina
[Dadinya, u ta tilaya]
Tlherisa rirhandzu la mina
[x5]

Tlherisa lirhandzu la mina
[Dadinya, u ta tilaya]
Lomu u nga ya li teka kona
[Dadinya, u ta tilaya]
Ni li famba li pfepfula
[Dadinya, u ta tilaya]
Leli u nga teka tiromo
[Dadinya, u ta tilaya]
Tlherisa lirhandza la mina
Leli u nga teka tiromo
La u nga li fihla kona
[Dadinya, u ta tilaya]

A lirhandzu i mavabyi
A lirhandzu i mavabyi
I mani a ku tivaka ko ma susa kona?
A lirhandzu i mavabyi
I mani a ku tivaka ko ma susa minaa!

Ndzi tlange hi lirhandzu la mina
Ndzi nyika xiphunta xi tlanga hi lona
Ndzi tlange hi lirhandzu la vusiwana
Ndzi nyika magupela a tlanga hi lona
Lweyi a mu kumaka a bula hi mina
Lweyi a mu kumaka a bula hi mina
A ku “Makwakwa wanga” [x4]

Xii!
Khombo la mina
Loko tani mo mu tiva lowa ntombhi
A nga faneliwi hi lirhandzu la mina não
Loko tani mo mu tiva Dadinya lweyo
A nga faneliwi hi lirhandzu la mina
A fanelwe hi ku maha muleki wa mina so
A fanelwe hi ku maha muleki wa mina

Dadinya
Ndzi li Dadinya

Oh Dadinya
Dadinya
Adelaide
[x4]

Oh Dadinya

Tlhelisa lirhandzu la mina
[Dadinya, u ta tilaya]
Tlherisa rirhandzu la mina
[x5]

Lomu u nga ya li teka kona

Ni li famba li pfepfula
[Dadinya, u ta tilaya]
[x3]

A lirhandzu la mina
[Dadinya, u ta tilaya]
[x2]

Oh Dadinya
[Dadinya, u ta tilaya]
[x2]

Tlherisa lirhandza la mina [x2]
Leli u nga teka tiromo [x2]
Tlhelisa ka Mariazinya
La u nga li teka kona

Image source: africagoingunite.blogspot.co.za

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.