• Subscribe to our newsletter and never miss a single post - for FREE
Daily Xitsonga, Matimu

Tsonga Time System (From 1am)

Vatsonga i vanhu va Vuxa; dyambu ri na nkoka ngopfu eka Vatsonga, ri lawula tinguva ta lembe, ri lawula na nkarhi wa siku.

Siku ra Xitsonga, ri sungula na dyambu ri nga se tlhava, ivi ri hela endzhaku ka ku pela ka dyambu. Swiphemu swa nkarhi swa siku ra Xitsonga, i Nhungu wa swona.

1 – Mahlamba-ndlopfu (1am-3am): Nkarhi lowu, wu vuriwa Mahlamba-ndlopfu hi mhaka ku, i nkarhi lowu tindlopfu tihlambhaka hi wona. Nkarhi lowu, wu vikiwa hi ku thwasa ka Mahlahle (Nyeleti ya Vurhonga/Nyeleti ya Mixo).

2 – Vurhonga (3am-5am): Nkarhi lowu, hi loko ku vonakala ku hlongola xinyami xa Mahlamba-Ndlopfu.

3 – Mpundzu (5am-7am): I nkarhi lowuya wa loko dyambu ri huma, kambe ri nga se va ehenhla ka minsinya.

4 – Mixo (7am-11am): I nkarhi wa loko dyambu se ri tlakuka, ehenhla ka minsinya na tintshava.

5 – Nhlikanhi (11am -1pm): I nkarhi wa loko dyambu se ri ya ehenhla ka thava-thava, na loko loko se ri ehla ri ya eminsinyeni.

6 – Mpima-Vayeni (1pm-3pm): Hi loko se dyambu ri tshinela ngopfu eminsinyeni.

7 – Ndzhenga (3pm-5pm): Hi loko se dyambu ri rhenga, ku ya fika loko ri pela. Rito Ndzhenga, ri pfela eka riendli “Ku rhenga”.

8 – Madyambu (5pm-7pm): Hi loko dyambu ra ha ku pela, kambe xinyami xi nga se sungula. Nkarhi wo lalela.

9 – Maxuxo (7pm-9pm): Se ku na xinyami, nkarhi wa mabulo, mintsheketo na migaringani.

10 – Vusiku (9pm-1am): Hi loko se xinyami xi dzika; nkarhi lowu, wu vikiwa hi Gongomela (Nyeleti ya Vusiku).

Tani hi ku, nkarhi wa Xitsonga wu tirha hi dyambu, swi vula ku, loko nguva yi cinca ku suka eka Ximumu ku ya eka Xixika, dyambu ri na ku hlwela ku huma; swi endla minkakrhi na yona yi va na ku cinca, kambe swiphemu swona, a swi cinci.

 
Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.